ŽAIDIMAS - SŪRIO DŽIUGAS® AKADEMIJA


Sūrio DŽIUGAS® Akademija – tai sūrio mėgėjų klubas, vienijantis narius, kurie domisi sūrio DŽIUGAS® istorija, technologija, pridėtine verte, vartojimo kultūra.

Savo patirtį padeda kaupti nuo minimalių žinių iki Tikrojo sūrio DŽIUGAS® Žinovo.

Kviečiame tapti sūrio DŽIUGAS® Akademija nariais.

ŽAIDIMO TAISYKLĖS

1. ORGANIZATORIUS
1.1 Žaidimą „Sūrio DŽIUGAS® Akademija“ (toliau – Žaidimas) organizuoja AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (toliau – Organizatorius), registruotas buveinės adresas Sedos g. 35 Telšiai, Lietuva. Žaidimas organizuojamas pagal šias žaidimo taisykles (toliau – Taisyklės).

2. ŽAIDIMO DALYVIAI

2.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi ne jaunesni kaip 14 metų fiziniai asmenys, gyvenantys ir pasiekiami Lietuvos Respublikos teritorijoje Žaidimo ir įvykdę žaidimo sąlygas, nurodytas 4. punkte.
2.2. Žaidimo dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su Organizatoriumi AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“, taip pat su asmenimis, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiais su šia įmone (įskaitant jų šeimų narius, tėvus, vaikus, sutuoktinius ir kitus giminaičius, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos).
2.3 Dalyvis žaidime gali dalyvauti įvedęs savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, lytį, telefoną, ir miestą, kuriame gyvena. Dalyvaudami Žaidime jūs turite pateikti teisingus duomenis apie save, kurie reikalingi, kad galėtumėte dalyvauti Žaidime ir gauti Žaidimo prizą. Pateikus neteisingus jūsų asmens duomenis, jūs negalėsite gauti Žaidimo prizo.
2.4. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti vieną iš Žaidimo prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4.1 ir 4.2 punktuose aptartas sąlygas.
2.5. Žaidime laimėti gali tik tie, kurie užsukę į internetinį tinklalapį www.dziugoakademija.lt
teisingai atsakė į visus žaidimo klausimus ir užsiregistravo. Užsiregistravę dalyviai galės laimėti AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ įsteigtus prizus.

2.6. Žaidimo registracijos formoje dalyviai pažymėdami, kad susipažino ir sutinka su Žaidimo Taisyklėmis ir sąlygomis, patvirtina, kad sutinka, kad jų įvestus asmens duomenis gautų bei tvarkytų Žaidimo Organizatorius. Taip pat registruodamiesi Žaidimui dalyviai gali pateikti savo atskirą sutikimą, kad Organizatorius galėtų jų pateiktus duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslais. Šiame Taisyklių punkte numatyto asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – sutikimas.
2.7. Dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi Žaidimo administravimo ir vykdymo, tame tarpe laimėtojų nustatymo, prizo perdavimo bei tiesioginės rinkodaros tikslais. Duomenų tvarkymui taikomi visi saugos ir tvarkymo reikalavimai, numatyti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei kituose teisės aktuose.
2.8. Informuojame, jog dalyviai turi teisę nesutikti, kad Žaidimo administravimo, jo vykdymo, laimėtojų nustatymo bei prizo perdavimo tikslais būtų tvarkomi jų asmens duomenys, ar bet kada atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, pranešdami apie tai el. paštu info@dziugashouse.lt, taip pat susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, taip pat reikalauti ištrinti arba apriboti duomenų tvarkymą. Dalyvis nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu šiame punkte nurodytais tikslais ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir praranda teisę dalyvauti Žaidime ir (ar) praranda teisę į Žaidimo prizą. Jeigu dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai: Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresu A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445, e. paštas ada@ada.lt
2.9. Dalyvių asmens duomenis Žaidimo Organizatorius gali naudoti tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu dalyvis patvirtina savo sutikimą tokius pasiūlymus gauti. Sutikimą gauti naudingus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus dalyviai gali patvirtinti registruodamiesi žaidimo registracijos lange. Dalyvis turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą susisiekę su Žaidimo Organizatoriumi el. pašto adresu info@dziugashouse.lt arba paštu: AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“, Sedos 35, LT-87101 Telšiai, Lietuva.
2.10. Žaidimo dalyvių pateikta su dalyvavimu Žaidime susijusi informacija ir asmeniniai duomenys nurodytais tikslais tvarkomi, t.y. apibendrinami, apdorojami ir saugomi, ir Žaidimui pasibaigus po metų laikotarpio yra saugiai sunaikinami.
2.11. Žaidimo dalyvis, tapęs Žaidimo laimėtoju, tampa ir ŽEMAITIJOS PIENAS“ Džiugas ambasadoriumi, kuris gerąją žinią perteiks kitiems asmenims (glaustos informacijos apie laimėtoją patalpinimas spaudos, socialiniuose, internetiniuose ir (ar) TV kanaluose), t.y. Organizatorius turės teisę viešai skelbti laimėtojo vardą bei asmens atvaizdą spaudoje, televizijoje, internete ir kitose masinio informavimo priemonėse 12 mėnesių nuo laimėtojų paskelbimo bei esant atskiram šalių susitarimui aktyviai viešins AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ produktų vardą.
2.12. Laimėtojui nesutikus skelbti nurodytus jo asmens duomenis, jis netenka teisės į laimėtą prizą ir prizas jam nesuteikiamas, o suteiktas prizas privalo būti nedelsiant grąžintas, jei akcijos organizatorius to pareikalaus.
2.13. Organizatorius Žaidimo dalyvių – duomenų subjektų atžvilgiu veikia kaip duomenų valdytojas ir tvarkytojas.
2.14. Duomenų gavėjai. Žaidimo dalyvių asmens duomenys gali būti perduoti kitiems mūsų įgaliotiems duomenų tvarkytojams, tokiems kaip IT ar debesijos paslaugas teikiančioms bendrovėms (pvz. nuomojantis serverius iš IT paslaugas teikiančios bendrovės), taip pat esant poreikiui – mūsų interesus atstovaujantiems teisininkams, audito ir kitas profesines paslaugas teikiantiems įgaliotiems duomenų tvarkytojams. Iš savo duomenų tvarkytojų mes reikalaujame užtikrinti atitinkamą Jūsų duomenų apsaugą bei užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys duomenų tvarkytojų būtų tvarkomi tik taip, kiek mes juos įpareigojame ir tik dėl nurodytų tikslų. Iš savo duomenų tvarkytojų mes reikalaujame užtikrinti atitinkamą Jūsų duomenų apsaugą bei užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys duomenų tvarkytojų būtų tvarkomi tik taip, kiek mes juos įpareigojame ir tik dėl nurodytų tikslų.
3.3. Apie laimėjimą kiekvienas laimėtojas bus informuotas elektroniniu laišku. Laimėtojai privalo atsakyti į siųstą laišką ir nurodyti, kuriuo adresu Lietuvoje pristatyti laimėtą prizą, ne vėliau nei per tris darbo dienas paskelbus laimėtojus https://www.facebook.com/dziugas/ tinklalapyje.

4. ŽAIDIMO STRUKTŪRA BEI JO EIGA

4.1. Žaidimas bus vykdomas dviem etapais.
4.2. Pirmajame Žaidimo etape, dalyviai turės atsakyti į visus jiems pateiktus 63 klausimus .
4.3. Antrajame Žaidimo etape dalyvaus tik tie dalyviai, kurie bus teisingai atsakę į I lygio klausimus. Pagal pateiktus jų asmens duomenis su jais telefonu susisieks Žaidimo Organizatorius ir užduos 8 papildomus klausimus. Dalyvis norėdamas teisingai atsakyti į klausimus telefonu turėtų apsilankyti Sūrio DŽIUGAS® degustacijoje, kurios vyksta Sūrio DŽIUGAS® Namuose Vilniuje, Klaipėdoje, Telšiuose. Telefonai registracijai:
Vilnius +37061646984
Telšiai +37062690953
Klaipėda +37068771992
Daugiau informacijos apie vykdomas degustacijas www.dziugashouse.eu
Laukiame Jūsų sūrio DŽIUGAS® namuose!

4.4. Už pateiktus klaidingus duomenis atsako pats žaidimo dalyvis. Per 30 darbo dienų iš dalyvio negavus laiško-atsakymo, laimėjimas anuliuojamas.

5. ŽAIDIMO PRIZAI BEI LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
5.1 Pirmojo etapo metu, atsakius teisingai į visus klausimus, kiekvieną savaitę burtų keliu bus renkami laimėtojai, kurie laimės 20 Euro vertės Sūrio DŽIUGAS® namų kuponą arba firminį sūrio DŽIUGAS® rinkinį: prijuostę, sūrio laužymui peilį ir trintuvę.
5.2. Viso savaitės prizų fondas: 3 sūrio DŽIUGAS® namų kuponai po 20 Euro ir 5 vnt. sūrio DŽIUGAS® rinkinių.
5.3. Per visą žaidimo laikotarpį (11 savaičių nuo 2019 m. Rugsėjo 12 d. – Lapkričio 18 d.) bus išdalinta viso: 33 vnt. sūrio DŽIUGAS® namų kuponai ir 55 vnt. sūrio DŽIUGAS® rinkinių.
5.3. Antrojo etapo metu atsakius teisingai į visus pateiktus klausimus, dalyvis turės galimybę laimėti kvietimą 2 asmenims į sūrio DŽIUGAS® rudens šventes, kurios vyks Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose paskutinį 2019 m. lapkričio ketvirtadienį.
5.4.Kiekvieną savaitės antradienį bus skelbiami laimėtojai, kuriems atiteks minėti prizai. I etapo
laimėtojus nustatysime atsitiktinės atrankos būdu bei paskelbsime interneto tinklalapyje https://www.facebook.com/dziugas/ . Žaidimo Organizatorius turi teisę prizo laimėtojus apie laimėjimą informuoti asmeniškai registracijos metu nurodytais kontaktiniais duomenimis.
5.5. Antrojo etapo laimėtojams kvietimai į sūrio DŽIUGAS® rudens šventes bus išsiųsti elektroniniu paštu arba įteikti asmeniškai.
5.6. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokius iškilusius nusiskundimus akcijos metu, kai su laimėtojais negalima susisiekti.

6. PRIZŲ PRISTATYMAS
6.1. Prizai pristatomi laimėtojų pateiktais adresais Lietuvos Respublikos teritorijoje, apie atvykimo laiką sutarus iš anksto.
6.2. Atsiimant prizą, laimėtojas privalės asmeniškai pateikti savo asmens dokumentus. Jei Žaidimo laimėtojas yra jaunesnis nei 16 metų, pateikti už jį duomenis turi vienas iš tėvų ar globėjų, taip pat jis turi pateikti savo asmens tapatybę ir globą patvirtinantį dokumentą.
6.2. Pristatant prizą laimėtojas gali būti nufotografuojamas, filmuojamas, o jo atvaizdas kartu su vardu gali būti skelbiamas visuomenės informavimo priemonėse, organizatoriaus ar užsakovo tinklalapyje, „Facebook“, „Instagram“ paskyrose, kitose priemonėse. Laimėtojui atsisakius duoti sutikimą nurodytais tikslais naudoti jo asmens duomenis, jis netenka teisės į laimėjimą.
6.3. Neatsiėmus prizo per du mėnesius po žaidimo pabaigos ar neteisingai nurodžius adresą, jis grąžinamas Žaidimo Organizatoriui, bei tampa jo nuosavybe, laimėtojas nebegali pretenduoti į prizą.
6.4. Žaidimo Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus, ar prizų nepanaudojimą.
6.5. Prizai nekeičiami į kitus prizus ar grynuosius pinigus.

7. PAPILDOMA INFORMACIJA
7.1. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti Žaidime asmeniui ar jį pašalinti, turėdamas pagrindą įtarti, kad asmuo pažeidžia teisės aktų reikalavimus ar šias Taisykles bei sąlygas.
7.2. Žaidimo organizatorius turi teisę vienašališkai atšaukti, nutraukti Žaidimą bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Taip pat Žaidimo organizatorius pasilieka teisę vienašališkai daryti šių Taisyklių pakeitimus iš anksto informuojant apie tai interneto svetainėje https://www.facebook.com/dziugas/.
7.3. Visus mokesčius, susijusius su prizų laimėjimu ir įteikimu apmoka Organizatorius.
7.4. Iškilus klausimams galima kreiptis į Organizatorių el. paštu: info@dziugashouse.lt
Daugiau informacijos rasite:
www.zpienas.lt
DĖKOJAME UŽ DALYVAVIMĄ ŽAIDIME!